Juhendid

Teenuse osutamise tingimused

Viimase muudatuse kuupäev 25.05.2018.

Teenusepakkuja:

Sendsmaily OÜ (edaspidi Smaily)

Registrikood 12837097

Aadress Paldiski mnt 29, 10612 Tallinn

e-posti aadressi tugi@smaily.com

Arvete aadress arved@smaily.com

 

1. Sidevahendi abil sõlmitud lepingu objekt ja eesmärk

1.1. Lepingu objektiks on Smaily pakutav Teenus, lähtudes Kliendi soovist Teenuse osutamiseks.
1.2. Lepingu eesmärk on kinnitada Teenuse tingimused.
1.3. Lepingu alusel Teenuse osutamiseks annab Smaily Kliendi käsutusse iseteenindusliku võrguturunduse tarkvara.

2. Mõisted

2.1. Leping – käesolevad Teenuse osutamise tingimused.
2.2. Andmekaitsealased õigusaktid
2.2.1. EL riikides – isikuandmete kaitse üldmäärus (määrus (EL) 2016/679; GDPR) või muud asjakohased EL või liikmesriikide õigusaktid.
2.2.2. Väljaspool EL asuvates riikides – sarnased või samaväärsed isikuandmetega seotud seadused, määrused või eeskirjad.
2.2.3. Täitmisele pööratavad suunised ja tegevusjuhised, mille on välja andnud kohalik reguleeriv asutus, mis vastutab Andmekaitsealaste õigusaktide haldamise eest.
2.2.4. Eeltoodud punktides kirjeldatud dokumentides aeg-ajalt tehtavad muudatused, parandused või täiendused.
2.3. Teenus – e-kirjade, e-arvete, registreerumis- ning maksevormide koostamise, haldamise, postitamise ning nende tulemuste mõõtmise, ekspordi, analüüsi jm taolisega seotud iseteeninduslik võrguturunduse tarkvara, mida pakub Smaily kasutamiseks Kliendile, vastavalt Lepingule.
2.4. Smaily – Teenust pakkuv, arendav ja selle kasutamist haldav juriidiline isik, sh tema nimel või volitusel tegutsev koostööpartner, edasimüüja, vahendaja, muu esindaja või konsultant, töötaja või vm taoline seotud isik. Käesoleva lepingu osapool.
2.5. Klient – Smaily pakutavat Teenust kasutav juriidiline isik, käesoleva lepingu osapool.
2.6. Andmete Vastutav ja Volitatud töötleja – andmete töötleja vastavates Andmekaitsealastes õigusaktides toodud tähenduses. Vastutav töötleja määrab töötlemise eesmärgi ja vahendid kooskõlas kohalduvate Andmekaitsealaste õigusaktidega. Volitatud töötleja töötleb isikuandmeid Vastutava töötleja nimel.
2.7. Saaja – Kliendile ja Smaily’le avaldatud isikuandmete omanik, e-posti aadressiga seotud kontakt.
2.8. Isikuandmed – samatähenduslik Andmekaitsealastes õigusaktides toodule.
2.9. Kuutasu – vastavalt teenuspaketile ettenähtud ressurss, millega on võimalik Teenust tarbida kokkulepitud nimekirja suurusele postitamiseks, kokkulepitud mahus ja tarkvara võimaluste ulatuses.
2.10. Krediidipunktid – vastavalt vajadusele tellitav limiit, kuni millise mahuni on võimalik Teenust tarbida (postitusi saata).
2.11. SLA – eraldi kokkulepitud tasuline, igakuine (või muu perioodiline) garanteeritud sisuline ja / või tehniline tugiteenus, mida võidakse osutada väljaspool tavapärast kasutajatoe osutamise järjekorda ja / või tööaega.
2.12. Isikuandmetega seotud Rikkumine – vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud määratlusele turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.
2.13. Rämpspost – Teenuse kasutamine andmete edastamiseks, mille saamiseks ei ole kontaktaadressid eelnevat nõusolekut avaldanud ja / või millest neil ei ole võimalik mõistlike pingutustega (nt „nimekirjast lahkumise“ lingil klõpsates) loobuda.
2.14 Juhul, kui kontekstist nii tuleneb, tähendab ainsuse vormis olev sõna mitmust ja vastupidi.
2.15. Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud Lepingu sisu edasi andmiseks. Vastuolu korral mõiste või pealkirja ja sisu vahel lähtutakse sisust.

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Klient kohustub esitama Smaily’le kõik Teenuse osutamiseks vajaliku teabe, kõik andmed ja materjalid vastavalt Lepingu tingimustele ja Teenuse tellimusele.
3.2. Kliendi andmebaasis olevad kontaktaadressid peavad olema Kliendiga otseselt seotud ning hangitud seaduslikul alusel (nt Saajate eelneval nõusolekul).
3.2.1. Ostetud, renditud ja muul moel kogutud nimekirjadele (isegi kui Saajad on muul viisil oma nõusoleku andnud) saata ei ole lubatud.
3.3. Klient vastutab täielikult tema poolt teostatud postituste sisu, vormi ja tehnilise korrektsuse eest.
3.4. Kõik postitused ning nendes kasutatavad materjalid peavad olema vastavuses nii Andmekaitse seadusandluse, autoriõiguse seaduse kui teiste seaduste ja kohalike nõuetega.
3.4.1. Vastutus postitustega edastatud sisu seadusele vastavuse ees lasub Kliendil.
3.5. Kliendil on kategooriliselt keelatud saata rämpsposti.
3.5.1. Kõik tahtliku rämpsposti saatmisega kaasnevad kulutused (serveri IP-aadresside väljaostmine mustadest nimekirjadest, kolmandate osapoolte nõuded Smaily vastu, juriidilised kulud jm taolise) hüvitab Klient Smaily’le täies ulatuses.
3.6. Kliendil ei ole õigust edastada postitusi, mis sisaldavad järgneva sisuga sõnumeid või pakkumisi:
3.6.1. Pornograafia.
3.6.2. Mõnuained ja toidulisandid, sh keelatud toidud ja joogid.
3.6.3. Muud seadusandlusega keelatud kaubad, tooted ja teenused.
2.6.4. Eskordi- ja kohtamisteenused.
3.6.5. Ravimid.
3.6.6. “Ruttu-rikkaks” ja “tööta-kodus” skeemid.
3.6.7. Hasartmängud, loteriid, aktsiad, kiirlaenud jm taoline.
3.6.8. Rassistlikud, vaenulikud või vihkamisele üleskutsuva sisuga postitused.
3.7. Klient ei tohi esineda kellegi kolmanda nimel, välja arvatud juhul, kui selleks on olemas kolmanda osapoole kirjalik nõusolek.
3.8. Klient ei tohi tarvitada Smaily poolt kasutamiseks antud ressursse ebamõistlikult ning selleks sobimatul või mitte ettenähtud otstarbel.

4. Smaily õigused ja kohustused

4.1. Teenus on kasutamiseks “nagu on” ja “millal võimalik”, ilma garantiideta. Siiski, Smaily kohustub tegema kõik endast oleneva, tagamaks Teenuse pideva ja häireteta toimimise.
4.2. Smaily teavitab Klienti kirjalikult kuni kolm (3) tööpäeva ette plaanilistest serveri töökatkestustest, mis tingib Teenuse osutamise katkestuse.
4.3. Smaily ei vastuta Teenuse pakkumise eest juhtudel, kui Teenuse kättesaadavus ei olene Smaily tegevusest või tegevusetusest (sidevead, tehnilised tõrked väljaspool Smaily serverit ja sidevõrku, kolmandate osapoolte rakenduste või teenuste häired jne).
4.4. Smaily ei vastuta postituste edukuse eest ega garanteeri nende tulemuslikkust.
4.5. Smaily suhtub rämpspostitajatesse täie tõsidusega, sh lõpetab koheselt Teenuse osutamise ning sulgeb või lukustab Kliendiga seotud kasutajakonto(d), kuni vastavasisulise kaebuse lahendamiseni ning esitab, vajadusel, Kliendi poolt koostatud materjalid õiguskaitseorganitele.
4.6. Smaily’l on õigus peatada Kliendi kasutajakonto(d), juhul kui Kliendil on maksetähtaja ületanud arveid.
4.7. Kuutasuliste pakettide lõpetamisel tuleb sellest Smaily’le ette teatada vähemalt üks (1) kalendrikuu.

5. Konfidentsiaalsus

5.1. Pooled kohustuvad hoidma saladuses kõik neile Lepingu täitmisel teineteise ning Saajate kohta teatavaks saanud andmed, mh teise Poole varalise seisundi, finantstegevuse, sisemise asjaajamise ning muude näitajate kohta, mis ei ole vastavalt seadusele avalik informatsioon.
5.1.1. Eeltoodud andmete avaldamine on lubatud niivõrd, kuivõrd nõuab seda Lepingu järgsete kohustuste täitmine või kui konfidentsiaalse informatsiooni avaldamise kohustus tuleneb seadusest.
5.2. Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine ja üleandmine kolmandatele isikutele ei ole lubatud ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui konfidentsiaalse informatsiooni avaldamise kohustus tuleneb seadusest.
5.3. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks endaga samasse gruppi kuuluvaid ettevõtteid.
5.4. Pooled kohustuvad informeerima konfidentsiaalsusnõuetest kõiki Lepingu täitmisega seotud töötajaid, alltöövõtjaid või koostööpartnereid.
5.5. Pool kohustub informeerima teist Poolt kõigist konfidentsiaalsusnõuete rikkumistest ja asjaoludest, mis tegid või võivad teha rikkumise võimalikuks.
5.6. Konfidentsiaalne teave on mh Kliendi poolt Smaily’le usaldatud andmeid (sh Saajate nimekirjad, kirjapõhjad, postituste tulemused, kasutajakontode andmed jm taolise). Smaily kohustub neid mitte kasutama muuks otstarbeks kui ainult Kliendi postituste läbiviimise võimaldamiseks või Kliendile kasutajatoe pakkumiseks ning mitte mingil juhul jagama neid kolmandate osapooltega, välja arvatud Kliendi enda kirjalikult esitatud soovil.

6. Isikuandmete töötlemine

6.1. Isikuandmete töötlemiseks on igasugune toiming tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku andmetega (s.o andmetega, mida on võimalik seostada konkreetse füüsilise isikuga), sh isikuandmete kogumine, salvestamine, kasutamine, muutmine, edastamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine, ristkasutus, kustutamine.
6.1.1. Smaily töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
6.1.1.1. andmebaasi korrastus;
6.1.1.2. andmebaasi segmenteerimine ja filtreerimine;
6.1.1.3. andmete parandamine;
6.2. Lepingu täitmise käigus töödeldakse järgmisi isikuandmeid:
6.2.1. Saaja e-posti aadress.
6.2.2. Muud isikuga seotud andmed, mille Klient iseteeninduskeskkonda üles laeb.
6.2.3. Klient ei tohi üles laadida Saaja delikaatseid isikuandmeid.
6.3. Klient kui Vastutav töötleja kinnitab, et:
6.3.1. Kliendil on piisav õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
6.3.2. Kliendil on õigus kasutada Smaily’t isikuandmete töötlemiseks;
6.3.3. Klient vastutab isikuandmete õigsuse, terviklikkuse, sisu, usaldusväärsuse ja seaduslikkuse eest;
6.3.4. Klient järgib kohalduvaid Andmekaitsealaseid õigusakte ning asjaomaste ametiasutuste lubasid;
6.3.5. Klient on teavitanud andmesubjekti kooskõlas kohalduvate õigusaktidega.
6.3.6. Klient vastab Saajate taotlustele seoses isikuandmete töötlemisega Andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt;
6.3. Lepingu täitmise käigus Kliendi poolt Smaily’le edastatud või kättesaadavaks tehtud isikuandmete töötlemisel tegutseb Smaily Kliendi volitatud töötlejana. Smaily tagab, et isikuandmete töötlemisel järgitakse kõiki seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud nõudeid, sh rakendatakse piisavaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid Kliendi poolt Smaily’le edastatud või kättesaadavaks tehtud isikuandmete turvalisuse tagamiseks ning välditakse vastavat volitust mitteomavate isikute ligipääsu eelnimetatud andmetele.
6.4. Smaily’l on keelatud töödelda Lepingu täitmisega seoses teatavaks saanud isikuandmeid (sh füüsiliste isikute kontaktandmed) muul, kui üksnes ja ainult Lepingu täitmise eesmärgil.
6.5. Smaily on kohustatud piirama ligipääsu tema poolt Kliendi volitatud töötlejana töödeldavatele isikuandmetele selliselt, et need oleksid ligipääsetavad üksnes nendele Smaily töötajatele, kelle ligipääs andmetele on vajalik Lepingu täitmiseks.
6.6. Isikuandmete töötlemisel on Smaily muuhulgas kohustatud:
6.6.1. töötlema temale töötlemiseks võimaldatud isikuandmeid vastavuses konkreetsete isikuandmete töötlemise eesmärgi ja Lepingu tingimustega;
6.6.2. võttes arvesse isikuandmete töötlemise laadi, võimaldama Kliendil asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete abil täita Vastutava töötleja kohustust vastata Saaja(te) taotlustele Saaja(te) kui andmesubjekti(de) õiguste teostamiseks;
6.6.2.1. Klient hüvitab Smaily’le Lepingu kohaselt osutatud abi ning abi seoses konkreetsete Vastutavale töötlejale kehtestatud korralduste ja juhiste täitmisega kooskõlas Smaily tavapäraste tingimuste ja hindadega.
6.6.3. võttes arvesse isikuandmete töötlemise laadi ja Smaily’le kättesaadavat teavet, võimaldama Kliendil täita isikuandmete turvalisusega seotud kohustusi (sh isikuandmete töötlemise turvalisus, järelevalveasutuse teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest, Saajate teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest, andmekaitsealase mõjuhinnangu tegemine);
6.6.4. jälgima, et oleks tagatud temale töötlemiseks võimaldatud isikuandmete säilimine, st et isikuandmed peavad olema kaitstud juhusliku või tahtliku rikkumise või hävitamise eest ja / või omavolilise korrastamise, üleandmise või muu töötlemise eest;
6.6.5. vältima kolmandate isikute ligipääsu Smaily’le töötlemiseks võimaldatud isikuandmetele, sh takistama andmekandjate omavolilist lugemist, kopeerimist, muutmist või kaasaviimist, takistama isikuandmete omavolilist salvestamist ja salvestatud isikuandmete muutmist või kustutamist, takistama andmetöötlussüsteemi omavolilist kasutamist isikuandmete ülekandmiseks andmesidevahendite abil;
6.6.6. mitte andma kolmandatele isikutele üle tema poolt töödeldavaid isikuandmeid, v.a kui õigusaktidest või Poolte kokkuleppest ei tulene teisiti;
6.6.7. mitte säilitama temale töötlemiseks lubatud isikuandmeid kauem, kui see on vajalik Lepingu täitmiseks;
6.6.8. hoidma saladuses temale Lepingu täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid, mida pole antud avalikuks kasutamiseks. Nimetatud nõue kehtib nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka tähtajatult pärast Lepingu lõppemist;
6.6.9. teavitama koheselt Klienti sellest, kui ta on teada saanud vastavat õigust mitteomavate isikute poolt isikuandmete mis tahes viisil töötlemisest;
6.6.10. võimaldama Kliendil laadida alla ja kustutada kõik nimetatud andmeid sisaldavad andmebaasid, v.a kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
6.7. Nõuetele mittevastavus ja andmetega seotud rikkumistest teavitamine:
6.7.1. Mis tahes infosüsteemide ja isikuandmete kasutamist, mis ei ole kooskõlas kehtestatud korralduste, Kliendi juhiste või kohalduvate Andmekaitsealaste õigusaktidega ning mis tahes turvarikkumisi, käsitletakse nõuetele mittevastavusena.
6.7.2. Smaily peab kehtestama nõuetele mittevastavuse kontrollimiseks praktikad ja süstemaatilised protsessid, mis peavad hõlmama tavapärase olukorra taastamist, nõuetele mittevastavuse põhjuse kõrvaldamist ning selle taasesinemise ennetamist.
6.7.3. Smaily teavitab viivitamata Klienti Lepingu mis tahes rikkumisest või isikuandmete juhuslikust, ebaseaduslikust või volitamata juurdepääsust, kasutamisest või avaldamisest või sellest, et isikuandmete puutumatus võib olla rikutud või isikuandmete terviklikkust võib olla rikutud.
6.7.4. Smaily väljastab Kliendile kogu vajaliku informatsiooni, et võimaldada Kliendil järgida kohalduvaid Andmekaitsealaseid õigusakte ning võimaldada Kliendil vastata asjaomaste andmekaitseasutuste mis tahes taotlustele. Asjaomase andmekaitseasutuse teavitamine nõuetele mittevastavusest kooskõlas kohalduvate õigusaktidega on Kliendi vastutus.
6.8. Pooled on kohustatud seoses Teenuse osutamisega tegema vajadusel koostööd järelevalveasutustega ning vastama järelevalveasutuste järelepärimistele.
6.10. Smaily võib kaasata Kliendi nimel konkreetsete isikuandmete töötlemise toimingute tegemiseks volitatud töötlejaid. Kui Smaily kaasab Kliendi nimel konkreetsete isikuandmete töötlemise toimingute tegemiseks teise volitatud töötleja, peab olema tema suhtes olema tagatud, et täidetud on kõik Lepingus sätestatud kohustused ning et rakendatakse piisavaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks, samuti et välditakse vastavat volitust mitteomavate isikute ligipääsu eelnimetatud andmetele.
6.10.1. Smaily volitatud alltöötlejate nimekiri on pidevalt ajakohastatud aadressil: https://smaily.com/et/alltootlejad/
6.11. Smaily ei edasta isikuandmeid ühelegi Andmekaitse tingimusi mittetäitvale osapoolele, mis asub riigis väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ega tee kättesaadavaks isikuandmeid ühelegi osapoolele Andmekaitse tingimusi mittetäitvast riigist ilma Kliendi eelneva kirjaliku heakskiiduta.

7. Lepingu maksumus

7.1. Teenuse maksumus kalendrikuus arvutatakse kogu andmebaasi töötavate aadresside hulga järgi. Saatmine ei ole piiratud kirjade hulga või saatmiskordade arvuga.
7.1.1. Smaily hinnakiri asub https://smaily.com/pricing.
7.2. Kuutasu sisaldab kõiki tarkvara võimalusi.
7.3. Krediidipunktid aeguvad 1 (üks) aasta pärast tellimist.
7.4. Täiendava hooldus-, konsultatsiooni-, kliendispetsiifilise arendus- või kasutajatoega seotud töötunni maksumus on 75€.
7.5. Jooksev kasutajatugi on lisatasuta.
7.6. Hindadele lisandub käibemaks.

8. Vääramatu jõud

8.1 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Vääramatu jõuga on tegemist juhul, kui nimetatud asjaolu ei saanud Pool mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
8.2. Lepingupooled ei vastuta Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise eest, kui Lepingu täitmata jätmine on tingitud vääramatust jõust. Vääramatu jõud muudab Lepingus toodud tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul vääramatu jõu tegurid taksitavad Lepingu täitmist.
8.3. Lepingu mittetäitmine põhjusel, mida on tekitanud vääramatu jõud, loetakse vabastavaks üksnes tingimusel, et Pooled rakendavad jõupingutusi selle olukorra vältimiseks ning tingimusel, et võetakse tarvitusele meetmed Lepingu täitmiseks. Pooled peavad oma lepinguliste kohustuste täitmist jätkama niipea, kui vääramatu jõu tegurid on kõrvaldatud.
8.4. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teisele Poolele kirjalikult teatama kolme (3) kalendripäeva jooksul.
8.5. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuste rikkumine vabastav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 30 kalendripäeva, otsustavad Pooled läbirääkimiste käigus Lepinguiste kohustuste jätkamise võimalused.

9. Lepingu muutmine ja ülesütlemine

9.1. Poolel ei ole lubatud oma Lepinguga võetud õigusi ja / või kohustusi üle anda kolmandatele isikutele ilma teise Poole kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta.
9.2. Lepingut saab muuta ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel. Pool, kes soovib lepingut muuta, teatab sellest kirjalikult teisele Poolele. Teine Pool peab teatama oma seisukoha Lepingu muutmiseks ettepaneku teinud Poolele kirjalikult hiljemalt 10 (kümne) kalendripäeva jooksul, arvates ettepaneku saamisest.
9.3. Kummalgi Poolel on õigus Leping lõpetada, teatades sellest teisele Poolele vähemalt 1 (ühe) kuu kirjalikult ette.
9.4. Lepingu erakorraline ülesütlemine on võimalik üksnes järgnevatel alustel:
9.4.1. Klient võib Lepingu erakorraliselt üles öelda, kui Smaily rikub oluliselt Lepingut või ei täida korduvalt (kaks või rohkem korda) Lepinguga talle pandud kohustusi.
9.4.2. Smaily võib Lepingu erakorraliselt üles öelda, kui Klient rikub oluliselt Lepingut või ei ole tasunud Smaily’le viimase poolt esitatud arvet, kui selle arve maksmise tähtaeg on ületanud 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva.
9.4.3. Kumbki pool võib Lepingu erakorraliselt üles öelda, kui Lepingu lõpetamist nõuab järelevalveasutus (Andmekaitse Inspektsioon, Finantsinspektsioon jms).
9.5. Kõik Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse Poolte vahel läbirääkimiste teel ja kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik vaidlused, vastuolud või nõuded, mis tulenevad Lepingust või selle rikkumisest, lõpetamisest või kehtetusest või on sellega seotud ja mida pooled ei suuda lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.

10. Sanktsioonid

10.1. Pooled kannavad varalist vastutust käesoleva Lepingu mittetäitmisega või mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud süülise kahju eest Eesti Vabariigi seadustes ja käesolevas lepingus ettenähtud juhtudel.
10.2. Kliendi poolt Kuutasu või muude Lepingu alusel maksmisele kuuluvate summade tasumisega viivitamise korral on Smaily’l õigus nõuda viivist 0,02% mittetähtaegselt laekunud makse summalt alates maksetähtajast iga viivitatud päeva eest kuni makse laekumise päevani.
10.3. Poolel on õigus nõuda Teiselt Poolelt Lepingu mittenõuetekohasest täitmisest tekkinud põhjendatud kahju hüvitamist.
10.4. Pool loetakse vastutavaks käesoleva Lepingu rikkumise eest, kui Lepingu rikkumise eest vastutab Poole esindaja ning muu isik, keda Pool kasutas oma kohustuste täitmiseks, sealhulgas töötaja, alltöövõtja, koostööpartner, klient, käsundatu või muu isik, kellele Pool usaldas Lepingu või selle osa täitmise.
10.5. Pool loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes Lepingus nimetatud isik, kelle eest pool vastutab.