Sisuloome (copywriting)

Meiliturunduse lokaliseerimise ABC

Jaga

Kui ettevõte tegutseb rahvusvahelisel areenil, peab ka meiliturundus olema mitmekeelne. Lugeja emakeeles esitatud sõnum jõuab alati paremini kohale ja see kehtib ka meiliturunduse kontekstis. Kliendikirja, uudiskirja või pressiteate puhul ei piisa tihtilugu teksti tõlkimisest, vaid tekst tuleb ka lokaliseerida. Meie head partnerid Toimetaja tõlkebüroost annavad lühiülevaate, mida mitmekeelse meiliturunduse korraldamisel ja turundustekstide lokaliseerimisel silmas pidada.

Lokaliseerimine, tõlkimine või transkreatsioon?

Lokaliseerimine hõlmab lisaks teksti tõlkimisele ka selle kohandamist sihtturule. Lokaliseerimine võib vajalik olla ka juhul, kui samas regioonis pakutava toote või teenuse kliendid on erineva emakeelega.

Näiteks Eestis elavate vene emakeelega inimeste poole pöördumisel ei pruugi piisata sellest, kui eestikeelne kliendikiri lihtsalt vene keelde tõlkida – seda teksti võib olla vaja vene lugejate keeleliste ja kultuuriliste tavade järgi ka veidi muuta.

Transkreatsioon on tõlkimise vorm, mille korral muudetakse teksti rohkem kui lokaliseerimisel. Transkreatsiooni puhul tuleb välja selgitada algteksti eesmärk ja kirjutada selle põhjal uus tekst.

Lokaliseerimise eeldused

Juba teksti kirjutama asudes tuleks mõelda lokaliseerimisele. Kui tekst tuleb tõlkida paljudesse keeltesse või vähem levinud keeltesse, soovitame teksti koostada inglise keeles. Inglise keele kasutamine lähtekeelena aitab vältida riigikeskseid tekstielemente juba kirjutamise ajal.

Eduka lokaliseerimise eeldus on teksti internatsionaliseerimine – teksti koostamine või tõlkeprotsessi ettevalmistamine nii, et teksti saaks kõikjal kasutada ja vajaduse korral ka lokaliseerida. Internatsionaliseerimise käigus muudetakse lähteteksti selliselt, et see ei sisaldaks kultuurispetsiifilisi näited, kõnekäände, metafoore ja/või luuakse reeglite kogum (lokaliseerimisjuhend), mis annab tõlketiimile suunised kultuuriliste ja keeleliste tekstiosade lokaliseerimiseks. 

Mis vajab lokaliseerimist?

Teksti lokaliseerimisel tuleb sihtkeele kultuuriruumiga kohandada kõik tekstis kasutatud elemendid, mille kasutus on teises riigis erinev. 

Need võivad olla näiteks:

 •     pöördumised ja viisakusvormelid;
 •     kohatäitetekstide loogika;
 •     numbrite, kuupäeva ja kellaaja vorming; 
 •     rahaühikud, võrdlusühikud ja jaotised;
 •     näited, mida teisest kultuuriruumi inimesed võivad teisiti mõista;
 •     teksti sisu seoses sihtturul kehtivate nõuete või õigusaktidega.

Pöördumised ja viisakusvormelid

Inglise keeles kasutatakse kliendi poole pöördumisel sõna „you“ – inglise keel ei võimalda eristada formaalset ja mitteformaalset pöördumist. Sama lugu on soome keelega –  sinatamist kasutatakse nii formaalsel kui ka mitteformaalsel pöördumisel. Paljudes keeltes on aga eri pöördumiste puhul formaalsusaste eristatav.

Näiteks eesti keeles kasutatakse formaalsel pöördumisel sõna „teie“ ja mitteformaalsel pöördumisel sõna „sina“. Prantsuse keeles formaalsel pöördumisel „vous“ ja mitteformaalsel pöördumisel „tu“. Hispaania keeles formaalsel pöördumisel „usted“ ja mitteformaalsel pöördumisel „“. Saksa keeles formaalsel pöördumisel „Sie“ ja mitteformaalsel pöördumisel „du“.

Vene keeles kasutatakse formaalsel pöördumisel sõna „вы“ ja mitteformaalsel pöördumisel sõna „ты“. Ehkki vene keeles on kasutusel mõlemad vormid, tuleks kliendi poole pöördudes kasutada alati teie-vormi. Pöördumine „ты“ sobib ainult noortele suunatud tekstides. Oluline on ka see, et inglise keeles ei sobi kasutada pöördumist „you“ kunagi suure algustähega, nagu seda tehakse mõnikord eesti keeles formaalse pöördumise „Teie“ formaalsuse rõhutamisel.

The word hello made with dices on a wooden desk
Allikas: Freepik 

Kohatäitetekstide loogika

Kui keeles on sugu ja käänded, võib olenevalt lause ülesehitusest olla vaja seda käänata või lisada täiendosale sootunnus.

Näiteks pöördumise „Kallis [first_name]“ sõna lõpp võib olenevalt lokaliseerimiskeelest sõltuda kirjasaaja soost. Näiteks prantsuse keeles kasutatakse „Cher [first_name]“ pöördudes meessoost adressaadi poole ja „Chère [first name]“ pöördudes naissoost adressaadi poole. Nii tuleks pöördumissõnale „Cher“ lisada kirjasaaja sootunnus või kasutada tervitussõna „Bonjour“.

Sama lugu on ka saksa, rootsi, läti, leedu, vene ja veel paljude keeltega. Nendes keeltes oleks sel moel kohatäitetekstide kasutamine väga keeruline, sest e-posti aadresside kogumisel tuleks koguda ka teavet adressaatide soo kohta ja kirjade ettevalmistamisel tuleks sugu kohatäitetekstide kasutamisel arvestada.

Selle asemel tuleks internatsionaliseerimisel lokaliseeritavat teksti muuta nii, et kohatäiteteksti käänata või selle täiendosale sootunnust lisada ei ole vaja. See säästab lokaliseerimisel aega ja vaeva.

Numbrite lokaliseerimine

Kui rahaühikute ja mõõtühikute lokaliseerimisel piisab näiteks valuuta teisendamisest või miilide kilomeetriteks konverteerimisest, siis kuupäevade ja kellaaegadega on asi pisut keerulisem. Kuupäevad ei vaja lokaliseerimist, kuid nende vormistusreeglid on riigiti erinevad.

Näiteks kuupäev 03/04/02 on mõistetav:

 •     Euroopas kui 3. aprill 2002. aastal. Soovituslik vormistusviis Euroopas on 03.04.2002 või 3.4.02.
 •     USAs kui 4. märts 2002. aastal. Soovituslik vormistusviis USAs on „March 4, 2002“.
 •     Jaapanis kui 2. aprill 2003. aastal. Jaapanis kirjutatakse kõigepealt aastaarv, siis kuu ja seejärel kuupäev.

Ka kellaaja vormistamine on Euroopas ja USAs erinev. Internatsionaliseeritud tekstis tuleb kasutada 24 tunni mudelit ja eristada tundide ning minutite määratlus kooloniga – näiteks 13:30. USAs on aga kasutusel 12 tunni mudel ja sama aega tähistatakse 1:30 PM.

Kirja teksti lokaliseerimine

Eesti keelest inglise keelde tõlkides muutub tekst tavaliselt kuni 20% pikemaks. Inglise keelest prantsuse või saksa keelde tõlkides muutub tekst koguni 30% pikemaks. Kui pealkiri peab jääma igas keeles 50 tähemärgi piiresse, siis on selle tõlkimine inglise keelest saksa keelde ilma tähemärgipiirangut ületamata peaaegu alati võimatu ülesanne.

Üks võimalus on internatsionaliseerimise käigus sõnastada pealkiri nii lühidalt, et ka tõlkides jääks selle maht alla tähemärgipiirangu.

Teine võimalus on kasutada transkreatsiooni ehk algteksti põhjal teksti ümber kirjutamist. Transkreatsiooni käigus tuleb arvestada teksti eesmärgi ja SEO märksõnadega, samuti brändi tooni ja stiilireeglitega. Pealkirja, eelvaateteksti, nuppude, sooduskoodide jms lokaliseerimise kohta loe pikemalt siit.

Tõlkimine inglise keelde

Tänapäeval räägitakse inglise keelt emakeelena igal mandril. Lisaks on inglise keelel ametlik keel enam kui 25 riigis, kus enamik elanikkonnast ei räägi seda emakeelena, vaid see on pigem eri rahvastikurühmade ühiseks suhtluskeeleks.

Inglise keelde tõlkides valitakse tavaliselt Briti või Ameerika inglise keele dialekt olenevalt sellest, kas lugejad asuvad Suurbritannias või Ameerika Ühendriikides. Kui tegemist on aga üleilmse brändiga, tuleks tõlkimisel eelistada hoopiski rahvusvahelist inglise keelt. See muudab inglise keele arusaadavaks laiemale sihtrühmale nii, et see jääb ka endiselt arusaadavaks inimestele, kes räägivad inglise keelt emakeelena.

Tõlkimine hispaania keelde

Hispaania keelt räägitakse nii Hispaanias kui ka paljudes Ladina-Ameerika riikides. Hispaanias on riigikeele kõrval kasutusel ka katalaani, galeegi ja baski keel. Kui soovid kõnetada Barcelona ja Kataloonia elanikke, keda on üle seitsme miljoni ja kes küll kõik räägivad ka hispaania keelt, võib katalaanikeelne kliendikiri nende südame erakordselt soojaks muuta.

Ladina-Ameerikas on valdavalt kasutusel Amazonase, Kariibi, Paraguay, Rioplatense, Tšiili, Ecuadori, Mehhiko, Kesk-Kolumbia, Ribereño, Llanero ja Andide dialekt. Ladina-Ameerika turule suunatud kliendikiri peaks olema tõlgitud sihtrühmale sobivasse dialekti.

Näidete ja kultuurispetsiifiliste tekstide lokaliseerimine

Mida erinevama kultuuriga turule tekst lokaliseerimist vajab, seda hoolimalt tuleb teksti koostamisel internatsionaliseerimisele tähelepanu pöörata.

Näiteks hiinakeelse meiliturunduse jaoks e-posti aadresside kogumisel tuleb riikide nimekirja koostamisel Taiwan, Hongkong ja Macau arvata Hiina piiride sisse, mitte võimaldada kasutajatel valida neid eraldiseisvate riiklike üksustena. Vastasel juhul võivad Hiina Rahvavabariigi elanikud arvata, et kodulehe näol on tegemist poliitilise avaldusega ja see võib kaasa tuua isegi platvormi sulgemise.

Meiliturunduse korraldamisel tuleb arvestada, millised sõnumid või pildid võivad hiina rahvast, kultuuri või traditsioone solvata. Internatsionaliseerimisel tuleb lähtuda sellest, et kui pole kindlat veendumust selle kohta, millise reaktsiooni pilt või sõnum võib esile kutsuda, on parem seda mitte kasutada. 

Hiinas tsenseeritakse tihtipeale sõnumeid ja pilte, mis sisaldavad muu hulgas järgmist: 

 •     viited surmale, seksile ja alastusele; 
 •     homoseksuaalsuse ja alternatiivsete eluviiside ning demokraatia ja sõnavabaduse edendamine; 
 •     usuliste vaadete levitamine; 
 •     viited narkootikumide kasutamisele; 
 •     kommunismi, kommunistlike juhtide Hiina Kommunistliku Partei kritiseerimine.

Loe lähemalt lokaliseerimise kohta hiina, korea ja jaapani turule.

Laptop on a world map
Allikas: Freepik

Meiliturunduse lokaliseerimise meelespea

Õnnestunud lokaliseerimisprojektid sünnivad kliendi ja sihtkeelt emakeelena kõnelevate lingivistide koostöös. Kui sina aitad tagada, et lokaliseeritud sisu vastaks brändi väärtustele ja oleks kooskõlas ettevõtte turunduseesmärkidega, siis sihtturul tegutsev koostööpartner oskab tähelepanu juhtida ka eri asjaoludele, mis on olulised võõrriigi kultuurikonteksti, tavasid ja keele eripärasid arvestades. 

Lokaliseerimisprojekti edu aitavad tagada ka asjatundlik tõlkepartner, stiilijuhend ja sihtturul elavad kogenud tõlkijad, kes kõnelevad sihtkeelt emakeele tasemel.

Edukat lokaliseerimist!